top of page

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προωθητικός μοχλός για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα

3 Μαϊου 2019

Άρθρο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προωθητικός μοχλός για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα

Η χώρα έχει εισέλθει σε σταθερή τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Εκείνο που αποκτά πλέον σημασία είναι τα αποτελέσματά της να διαχυθούν στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η δημιουργία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς λαμβάνεται η μέριμνα για την ενίσχυση της μικρής και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

H κυβέρνησή μας, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια, στηρίζει κυρίως εκείνους που υπήρξαν τα μεγαλύτερα θύματα αυτής.  Παράλληλα, συγκροτεί το θεσμικό πλαίσιο και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, δίκαιης και βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έρχεται να γίνει πράξη και αρωγός της δίκαιης ανάπτυξης. Ήδη, από τον Νοέμβριο του 2017, είχαν αποτυπωθεί οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις σχετικά με το πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και στόχευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι οποίες, τότε, έτυχαν της έγκρισης και των Θεσμών.

Η δημιουργία αυτού του σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα, με κεντρικό πυρήνα  τη μετεξέλιξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) σε Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα αποτελέσει σημαντική  τομή για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία συνολικά. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρηματοδοτεί την οικονομία και θα στηρίζει παραγωγικούς μετασχηματισμούς, εξειδικεύσεις και πρότυπα επιχειρηματικότητας, που θα συμβάλλουν στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας υποδομές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πέραν των χρηματοδοτήσεων, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της ανάπτυξης και τη θεσμική αναβάθμιση του προγραμματισμού της οικονομίας, όπως και την ανάπτυξη της σχετικής τεχνογνωσίας. Επίσης, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα συμβάλλει καταλυτικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση σύνθετων αναπτυξιακών προγραμμάτων με τη συνεργασία του κράτους, του ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν θα δέχεται καταθέσεις, θα στοχεύει σε έμμεσες χρηματοδοτήσεις (indirect finance), μέσω του δικτύου των εμπορικών τραπεζών, ως ενδιάμεσων φορέων, θα συντονίζει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις εμπορικές τράπεζες.

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για την επίτευξη των στόχων της, θα ακολουθεί τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχο την αξιόπιστη, υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία της, με σεβασμό στο εθνικό νομικό πλαίσιο και τις διεθνείς καλές πρακτικές, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, κυρίως των μικρομεσαίων, κοινωνικών και νεοφυών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των δημόσιων φορέων.

Για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την επιθυμητή αυτοτέλειά της και, άρα για την αποτελεσματική λειτουργία της ίδιας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση δεν θα μπορεί να τροποποιεί τα καταστατικά άρθρα που προβλέπουν την επωνυμία, τη διάρκεια και την πλειοψηφική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να μειωθεί πέραν του 50% συν μία μετοχή.

Με το ξεκίνημά της, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ήδη θα κινητοποιεί, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,  δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους 5 δις ευρώ, με συνολική θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία περισσότερων των 11 δις ευρώ.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργήσει ως πρεσβευτής και συνομιλητής της χώρας με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς και με χρηματοδοτικούς διεθνείς οργανισμούς.

Είναι περιττή η αναφορά σε αποτυχημένα εγχειρήματα του παρελθόντος, όπως η περίφημη Εθνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), η οποία απέτυχε όχι επιχειρώντας να εκπληρώσει το σκοπό της αλλά γιατί ο σκοπός της νοθεύτηκε από την «κακή λειτουργία» του παλιού πολιτικού συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε διαμορφώσει την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, μία Στρατηγική για το μέλλον, κάτι που στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε πριν από την κρίση. Σκοπός της Στρατηγικής αυτής είναι να ενσωματώσουμε δημιουργικά τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και να αξιοποιήσουμε τις προτάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Και όλα αυτά να αποτελέσουν ένα ολιστικό συνεκτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Επίσης, δημιουργούμε τις θεσμικές δυνατότητες για να συμμετάσχει η ίδια η κοινωνία, άμεσα, στη διαδικασία της ανάπτυξης, τόσο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσο και μέσω άλλων μορφών συλλογικής έκφρασης της κοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, οι ενεργειακές κοινότητες, μπορεί να καταστούν βασικός πυλώνας για ένα νέο αποκεντρωμένο και οικολογικά βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Σε πολλούς τομείς των υπηρεσιών μπορούμε και θέλουμε να δούμε ν’ αναπτύσσονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. Μάλιστα, μ’ ένα νέο πλαίσιο χρηματοδοτικών εργαλείων, το οποίο περιλαμβάνει την Αναπτυξιακή Τράπεζα που δημιουργούμε, αλλά και μ’ ένα σύστημα μικροπιστώσεων που διαμορφώνουμε, μπορούν να υπάρξουν και οικονομικές δυνατότητες, που να διευκολύνουν τέτοιες μορφές.

Τελευταία Νέα
bottom of page